Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lisewie

Masz pytania? Zadzwoń

56 676 79 16
https://cdn.arena.pl/aa3ae8d93b69aa537d538ef37aac0c0d-product_lightbox.jpg

No cóż, zdrowie pani Ani jeszcze nie pozwala na powrót do pracy. Do 12 kwietnia nadal zastępstwo.


Szanowni Państwo. W trosce o bezpieczeństwo Waszych dzieci zmuszony jestem do ograniczenia funkcjonowania przedszkola w piątek, 5 marca. W przedszkolu będzie obecna w zasadzie tylko pani Joanna. Może przyjdzie już pani Natalia, ale mimo wszystko jest to zbyt mało aby zapewnić kompletne zajęcia wszystkim grupom. Dlatego bardzo proszę o zapewnienie opieki dzieciom na piątek i nie posyłanie dzieci do przedszkola. Od poniedziałku wszystko powinno wrócić do normy. Nie będzie tylko pani Ani. Proszę o zrozumienie tej sytuacji.


26.02.2021 – Informuję, że p. Natalia jest nieobecna do 4 marca. Prośba do rodziców, aby zostawili dzieci w domu. Jeśli nie będą mogły zostać w domu, dzieci będą pod opieką w innych grupach.


Informuję Państwa, że Pani Ania nadal będzie nieobecna. Nie będzie Jej do 15 marca. Zastępstwo stałe realizuje p. Natalia.


Mikołajki u Motylków

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – GRUDZIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. Nadchodzi zima

2. Coraz zimniej

3. Świąteczne przygotowania

4. Wesołych Świąt!

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści,
 • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;
 • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;
 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
 • budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Zima przyjdzie jutro”, „Święta, święta, święta” –  zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;
 • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;
 • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym prezentem.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Dzień Postaci z Bajek

Plan pracy na miesiąc listopad.

Tematyka kompleksowa:

 1. Nasza mała ojczyzna
 2. Mój dom
 3. Moje hobby
 4. Ulubione zajęcia
 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
 • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, gminy, pracy prezydenta, burmistrza, wójta, sołtysa,
 • poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.
 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa­nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;
 • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia;
 • przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie tańca kaszubskiego „Szewc” i piosenki „Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob­serwacji;
 • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości –  odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
 • rozwijanie wyobraźni, kre­atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo­dzielnie wykonanego zadania.

Złota polska jesień

Dzień Dyni

Jesienne inspiracje

Dzień marchewki

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

 1. Idzie jesień przez świat
 2. Jesienna przyroda
 3. Koszyk Pani Jesieni
 4. Skarby jesieni
 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja;różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych
 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;
 • kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody,
 • uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;
 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów;
 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znaczenia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obcowania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Jesienny kujawiaczek” i „Przepis na zdrowie”,
 • rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych
 • rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;
 • zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie –  wygląd osoby i miejsca zabawy.

https://drive.google.com/file/d/1mbA_U5KmNBOeAXDpdNP5mwOZ7fK2M1Yo/view?usp=sharing

WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

 1. W przedszkolu
 2. Nasze przedszkole
 3. Jestem bezpieczny
 4. Pomocna dłoń
 5. wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
 6. poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 7. ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 8. nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 9. poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 10. uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły
  i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 11. poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);
 12. poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
 13. kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 14. posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo,
 15. w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 16. kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 17. rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 18. rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
 19. rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 20. rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 21. zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 22. rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 23. rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy
  w Kąciku Dobrego Startu;
 24. wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole
  i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 25. kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych
  z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

DOBRE MANIERY

Dobre maniery, inaczej savoir-vivre, to umiejętność właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Od początku należy uczyć dzieci stosowania zwrotów grzecznościowych, czekania na swoją kolej, właściwego zachowania się przy stole i w miejscach publicznych. Sześciolatki powinny:

– posługiwać się wszystkimi sztućcami, również nożem, korzystać
z serwetek, nie mówić z pełnymi ustami;

– umieć samodzielnie nakryć stół do posiłku, ułożyć naczynia, sztućce, serwetkę;

– wiedzieć, jakich tematów nie poruszać podczas posiłków, np. dotyczących fizjologii;

– zasłaniać usta podczas kasłania, wydmuchiwać kulturalnie nos,
a chusteczkę wyrzucać do kosza;

– ubierać się stosownie do okoliczności i wiedzieć, czym różni się strój na co dzień od galowego;

– nauczyć się, że właściwy wygląd to również uczesane włosy i obcięte, czyste paznokcie;

– wiedzieć, do których pomieszczeń w przedszkolu wchodzi się bez pukania, a przed którymi najpierw trzeba zasygnalizować swoją obecność;

– zdawać sobie sprawę, że jedną z oznak dobrych manier jest punktualność,
a w przypadku spóźnienia należy za nie przeprosić;

– wiedzieć, kiedy jest czas na swobodną zabawę, a kiedy należy się skupić.

Obecnie już najmłodsze dzieci rozmawiają przez telefon. Warto więc nauczyć je zasad kulturalnej rozmowy i uczulić, kiedy można odebrać telefon, a kiedy jest to niedopuszczalne, kiedy należy go wyciszyć, a kiedy zupełnie wyłączyć.

Od zerówkowiczów wymagamy, aby nie przechwalali się tym, co mają,
i szanowali osoby starsze, kolegów i koleżanki. Tłumaczymy im, że pouczanie innych i wymądrzanie się nie są oznaką dobrych manier. Poruszamy z nimi kwestie ustępowania miejsca osobom starszym i kobietom w ciąży. Zwracamy uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych i witanie sąsiadów.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content