Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lisewie

Masz pytania? Zadzwoń

56 676 79 16
Podobny obraz

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                               LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:

Mała i duża Ojczyzna

W świecie wyobraźni

 Przygotowania do zimy

 Nasze ciało

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • rozpoznawanie liter m, M, czytanie sylab otwartych: MA, MO, ME, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, sprawności manualnej, ćwiczenia w odróżnianiu fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie, nazywanie i pisanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów i zamiany jednej reprezentacji na inną, doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazwy figur geometrycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem, doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli
 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • rozpoznawanie, nazywanie i pisanie litery t, T, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie współpracy i umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych

           wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt, zapoznanie z terminem symetrii,

            doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki dużej i

            małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za

            przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt

 • poznanie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, poznanie litery d, D drukowanej i pisanej, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z przyrody i dokarmiania zwierząt
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce oraz ich zwyczajów żywieniowych, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • poznanie części ciała i roli niektórych organów; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej; zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat narządów zmysłów, poznanie litery y, Y drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywania zadania
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, rozwijanie mowy i wymowy, wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych; rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

Piosenka młodego patrioty

Dziecko to taki patriota mały
Na co dzień, a nie od święta
Polską znam flagę i polskie godło
Hymn ojczysty pamiętam.

Ref: Bo moje miasto, bo moja wioska
       To Polska, to Polska, to Polska!
       A biało czerwone są barwy ulubione
       To Polska, to Polska, to Polska!

Dziecko to taki patriota mały
W myślach i czynach przejrzysty.
Brzydkich wyrazów ja nie używam
Dbam o język ojczysty.

Władysław Bełza: Katechizm polskiego dziecka

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

1.Jesień w sadzie

2. Jesień w ogrodzie

3. Jesienny krajobraz

4.Deszczowa pogoda

    Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poznanie litery o, O, poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie, uczestniczenia w zabawach badawczych
 • poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowanie się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie
 • rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny, rozwijanie empatii, uczenie się udzielania wsparcia emocjonalnego
 • rozpoznawanie, nazywanie i układanie litery a, A, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie, rozwijanie współpracy
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod ziemią, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy
 • poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozumienie pojęcia „wstyd”
 • rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek, miąższu,
 • odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt
 • poznanie kształtu litery i, I, rozpoznawanie jej, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, rozwijanie umiejętności pracy w parach, odpowiedzialności za własną pracę, umiejętności sprawdzania zadania
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania,
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych
 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią, wprowadzenie litery e, E, kreślenie jej kształtu, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3, poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy, utrwalenie zasad gry w gry planszowe
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie zasad bezpieczeństwa.
Piosenka: Idzie  jesień poprzez świat” K. Gowik 1.Kwitną astry kolorowe, liście lecą mi na głowę,
w polu kopią kartofelki, bo już czas!
Jesień wita świat, wita nas!

Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat.
Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak!
Idzie jesień, za nią słońca złoty blask.
Witaj, witaj wśród nas, witaj w śród nas.

2. W sadzie jabłka malowane do koszyka
skaczą same. Babie lato plącze nitki, bo juz czas!
Jesień wita świat, wita nas!

3. W lesie kwitną piękne wrzosy
Grzybki rosną w kroplach rosy.
Na wycieczkę chodzimy razem, bo już czas.
Jesień wita świat, wita nas!  

Wiersz: D. Gellenr ,,Jesienny pociąg”

Stoi pociąg na peronie –
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg sapiąc głośno.
Już w przedziałach grzyby rosną,
a na półce, wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                            WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1.Poznajmy się

2. W naszym przedszkolu

3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

4.Bezpieczni na drodze

    Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 > poznanie imion dzieci w grupie i sposobów witania się z różnymi osobami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie sprawności fizycznejdoskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy;poznanie miejsc w sali,
> doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności małej motoryki, utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych,
> doskonalenie umiejętności tworzenia rytmów formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu,
> rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki,
> wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy,
> rozwijanie umiejętności pomocy innymnazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. gniew, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie samodzielności, doskonalenie umiejętności współpracy;poznanie nazw stanowisk osób pracujących w przedszkolu, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowejposzerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie sprawności manualnej, poznanie zasad bezpieczeństwa, ćwiczenie uważnego słuchania wiersza, rozumienia żartów słownych;poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience, ćwiczenie zauważania związków przyczynowo -skutkowych, rozwijanie zainteresowań badawczych, rozwijanie samodzielności badawczej, odpowiedzialności za innychrozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie słuchu fonematycznego, sprawności językowej, umiejętności klasyfikowania przedmiotów, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, współpracy, dbałości o komfort innego dzieckabudowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności, zdobycie wiedzy o bezpieczeństwie na placu zabaw, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej           WIERSZ::       ,,Kodeks naszej gromady”   Mówimy „dzień dobry” i „do widzenia”, nie grymasimy podczas jedzenia. W zajęciach chętnie uczestniczymy, razem się bawimy i razem uczymy.               To zasady ważne, to nasze zasady. Są kodeksem naszej przedszkolnej gromady. Dzięki nim jest zawsze bezpiecznie i miło, dzięki nim się wiele przyjaźni zrodziło!   Pomagamy sobie i się dzielimy, Za ręce chętnie w grupie chodzimy. Innych słuchamy, o porządek dbamy, w ciszy się bawimy i się nie kłócimy.    

PIOSENKA:  ,, Jeżeli ci wesoło”

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się.

Uśmiechnij się do wszystkich

i zaklaszcz w ręce swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się.

To podnieś brwi do góry

i dotknij czoło swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się.

To otwórz teraz usta i zamknij oczy swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się.

To pokaż najpierw język, a potem zęby swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się.

Powietrze nabierz w usta i klep policzki swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się,

Uśmiechnij się do wszystkich

i zaklaszcz w ręce swe.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

MAJ

Tematyka kompleksowa:

1.Jak powstaje książka

2. Co słychać na łące

3. Moje zwierzątko

4.Moja mama i mój tata

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego. Budzenie zainteresowania czytaniem.

 Zapoznanie z cechami charakterystycznymi biblioteki i księgarni oraz różnych rodzajów książek. Zapoznanie z procesem powstawania książki. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za książki, szacunku do nich.

Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-plastycznej.

Rozwijanie logicznego myślenia podczas odczytywania kodu, klasyfikowania.

Rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10, odkładania i dokładania.

Operowanie pojęciem liczby 0 oraz zbioru pustego.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami (tzw. szacowania).

Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie kreatywności podczas prac plastyczno-technicznych.

Kształtowanie orientacji na kartce.

Utrwalanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

Kształtowanie sprawności fizycznej. Rozwijanie koordynacji ruchowej.

Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie układania obrazka z części.

Omówienie cyklu rozwojowego żaby.

Kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina

Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt oraz uświadamianie dzieciom potrzeby opiekowania się zwierzętami i okazywania im miłości.

Kształtowanie troskliwej i opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta egzotyczne, rola ogrodów zoologicznych).

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Zapoznanie z pracą weterynarza.

PIOSENKA:

,,Moja wesoła rodzinka”

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
my jak palce jednej dłoni!


Ref.: Mama, tata, siostra, brat

i ja – to mój mały świat!
         Dużo słońca, czasem grad

– to wesoły jest mój świat!


Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo ma mama wielkie serce!

Gdy napsocę i nabroję,
siedzę w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!


Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!

Wiersz:  „Dwie połówki”

Mama, tata to mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Tata w piłkę ze mną gra
Mama sto pomysłów ma.

Tata rower zreperuje
Mama siniak pocałuje
Tata zimą ciągnie sanki
Mama z kwiatów plecie wianki.

Mama, tata mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Co za jabłko mówię wam
Jaki skarb ja w domu mam.
31.10.2021r.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:

 1. Na starej fotografii;
 2. Jesienna muzyka;
 3. Maki artyści;
 4. Ciepło i miło

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

PIOSENKA : 

„Jesienny deszcz”

Dziś chmurkę nad podwórkiem potargał psotny wiatr,

 aż deszcz popłynął ciurkiem i na podwórko spadł.

Ref. Hej, pada, pada, pada, pada, pada deszcz,

        jesienny, pada, pada, pada, pada deszcz!

 Deszcz płynie po kominie, wesoło bębni w dach,

 w blaszanej dzwoni rynnie i wsiąka w mokry piach.

Ref. Hej, pada, pada, pada…

Kalosze wnet założę, parasol wezmę też,

bo lubię, gdy na dworze jesienny pada deszcz.

WIERSZ:  „Listopad”

Wyszedł sobie do ogrodu

Stary, siwy pan Listopad.

Grube palto ma od chłodu

I kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza,

Pustka, smutek dziś w ogrodzie.

Pan Listopad cicho mruczy:

,,nic nie szkodzi, nic nie szkodzi”

Po listowiu kroczy sypkim,

Na ławeczce sobie siada:

,,Chłód i zimno, mam dziś chrypkę.

Trudna rada, trudna rada!

30.09.2021r.


06.09.2021r.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1.W przedszkolu

2.Moja miejscowość

3.To ja

4.W koszu pani Jesieni

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.

Wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.

Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy.

Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.

Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.

Rozwijanie słownika czynnego o nazwy atrybutów w zawodach osób pracujących w przedszkolu, policjanta, lekarza, pielęgniarki, nazw owoców.

Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.

Kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu;

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Układanie krótkich zdań na podany temat.

Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wiersz „Maczek” Cz .Janczarskiego

Przedszkolaczek jestem proszę
Noszę torbę w niej bambosze.
Mam wyszyty na niej znaczek,
Spójrz czerwony polny maczek.
Jaś na torbie ma jaskółkę,
Staś samolot, Kasia pszczółkę.
Krzyś motyla, Heniek rower,
Wikcia wiśnie kolorowe…
Torbę swoją wieszam w szatni.
Znam swój znaczek przedostatni.
I wie każdy przedszkolaczek,
Że ten znaczek- to mój znaczek.

Piosenka  – „ Buziak na dzień dobry”

Na „dzień dobry” słodki buziak,            
 na dzień dobry tobie dam.                   
Już „dzień dobry” tobie śpiewam,         
 bo nie jestem teraz sam!                       
Na „dzień dobry” słodki buziak,             
na dzień dobry tobie dam.                     
Ciągle dobry humor miewam,               
 z tobą śpiewam, tobie gram!                 
Na „dzień dobry” słodki buziak,              
na dzień dobry tobie dam.                      
Nigdy dosyć tych buziaków                     
od radosnych przedszkolaków!              

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content